Υπηρεσίες

Κατασκευές

Ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων

Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και ξυλουργικά έπιπλα

Περισσότερα

Τραπεζικών καταστημάτων
και κτιριακών μονάδων

Ανακαίνιση καταστήματος οικοδομικά, υαλοπετάσματα πρόσοψης, εσωτερικά χωρίσματα και ξυλουργικά έπιπλα

Περισσότερα

Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων

Μεταλλικές κατασκευές, εσωτερικά χωρίσματα αλουμινίου, πυράντοχα κουφώματα αλουμινίου και ξυλουργικά έπιπλα

Περισσότερα

Εμπορικών
ακινήτων

Γενική ανακαίνιση, πρόσοψη αλουμινίου, επενδύσεις πρόσοψης και ξυλουργικά έπιπλα.

Περισσότερα

Πρεσβειών

Κτιριακές τροποποιήσεις και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας

Περισσότερα

Βιομηχανικών
κτηρίων

Μεταλλικές κατασκευές και ξυλουργικά έπιπλα

Περισσότερα

Κατοικιών

Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου και ξυλουργικά έπιπλα

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο